Huishoudelijk Reglement

1. Algemene bepalingen
Het Huishoudelijk Reglement heeft als doel om met een minimum aan regels ervoor zorg te dragen dat:
– de eigenaren en bezoekers van de units elkaar niet onnodig overlast bezorgen;
– voorkomen wordt dat het gemeenschappelijk eigendom een verwaarloosde indruk maakt en/of beschadigd wordt.

In het Huishoudelijk Reglement kunnen alleen bepalingen opgenomen, gewijzigd of verwijderd worden, indien de Vereniging van Eigenaren hiertoe in een van haar vergaderingen besluit.

Alle eigenaren en huurders van units dienen:
– de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement na te leven;
– erop toe te zien dat derden die zij toegang verlenen tot het gemeenschappelijk eigendom, de bepalingen naleven;
– de opvolgende eigenaren en/of huurders een kopie van het meest recente Huishoudelijk Reglement te overhandigen.

De leden zullen de administrateur/beheerder in kennis stellen van de verkoop van een unit, zulks in verband met tijdige informatieverstrekking aan eventuele nieuwe leden.

De Vereniging van Eigenaren machtigt haar bestuur alle maatregelen te (laten) nemen die gericht zijn op een goede naleving van dit reglement. In elk geval valt hieronder:
– het manen en/of aansprakelijk stellen voor schade van eigenaren en gebruikers en/of huurders, indien deze in gebreke blijven bij het naleven van het Huishoudelijk Reglement;
– het verwijderen van voorwerpen, van welke aard dan ook, die zich ten onrechte bevinden op het gemeenschappelijk eigendom. Dit zonder de plicht om eerst in alle redelijkheid de eigenaar te achterhalen of maatregelen tot voorkoming van diefstal en/of beschadiging te nemen.

In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet eenduidig of volledig is beslist het bestuur.

2. Gebruik van gemeenschappelijke ruimten

Opslag
Het is niet toegestaan goederen op te slaan op het gemeenschappelijke terrein. Eventuele schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van overtredingen op deze bepaling worden verhaald op de overtreder.

Parkeren
Het is uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken toegestaan auto’s te parkeren. Deze bepaling geldt zowel voor eigenaren en huurders, alsook voor hun bezoekers.

Reclame
Het is uitsluitend na goedkeuring van de welstandscommissie toegestaan reclameborden en dergelijke aan te brengen. Op de bestektekening staat de reclame strook aangegeven. Reclame uiting op de overheaddeur is ook toegestaan.

Voor reclame-uitingen die (deels) op gemeenschappelijke delen bevestigd worden dient tevens toestemming van het bestuur van de vereniging verkregen te zijn.

3. Gemeenschappelijk onderhoud
Tot het gemeenschappelijk onderhoud, welke in opdracht en voor rekening van de Vereniging van Eigenaren uitgevoerd wordt, wordt gerekend:

– onderhoud en vernieuwing buitenterrein inclusief de groenvoorziening;
– onderhoud en vernieuwing dakbedekking;
– onderhoud  en vernieuwing hekwerken welke dienen ter afscheiding van de erfgrens van het bedrijventerrein;
– onderhoud en vernieuwing van de borden bij de ingang van het terrein, welke dienen om naamsaanduiding van gevestigde bedrijven aan te geven.
– onderhoud en vernieuwing terreinverlichting;
– schilderwerk aan de buitengevels van de units. Schilderwerk zal uitsluitend in de bestaande kleuren worden uitgevoerd, tenzij de vergadering anders besluit.

4. Incassokosten
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 lid 6 van de statuten bepaalt de vereniging dat alle kosten welke gemaakt moeten worden in verband met het innen van achterstallige betalingen van een individueel lid of individuele leden op dat/die betreffende lid/leden zal/zullen worden verhaald.

5. Boete
Bij overtreding van bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement kan, na drie maningen waarvan de laatste aangetekend verzonden, door het bestuur een boete worden opgelegd van € 500,=  welke gestort wordt op de rekening van de Vereniging van Eigenaren.

6.     Eigen risico bij verzekerde schade
De vereniging kent een collectieve opstal- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake gemeenschappelijke delen cq. zaken zoals omschreven in de polis.
Ingeval een eigen risico van toepassing is bij een verzekerd schadegeval, komt dit eigen risico ten laste van de eigenaar van het bedrijfspand waar de schade zich voordoet. In het geval dat het schadegeval meerdere bedrijfsunits betreft, zal het bestuur bepalen welke verdeelsleutel wordt gehanteerd bij de berekening  het eigen risico deel ten laste van de betreffende leden . De eigenaar is verplicht het eigen risico bedrag binnen één maand na verzoek van de vereniging te voldoen.

7.  Doorvoeringen t.b.v. installaties
Het is niet toegestaan doorvoeringen te maken in de gevel ten behoeve van installaties en dergelijke. Deze doorvoeringen mogen uitsluitend in het dak worden gemaakt. Herstelkosten aan de gemeenschappelijke delen (dakconstructie, dakbedekking) als gevolg van ondeskundige/onzorgvuldige doorvoeringen komen voor rekening van het verantwoordelijke lid.

8. Aanwezigheid brandblusmiddelen in de units
Door de VvE Koningspark wordt bij besluit ALV 2009 de opdrachtverstrekking voor de verplichte jaarlijkse controle brandblusapparatuur, centraal geregeld voor alle eigenaren van de bedrijfspanden en wel bij een gespecialiseerd concurrerend bedrijf .
De centraal geregelde opdrachtverstrekking vrijwaart de eigenaren niet van hun verantwoordelijkheid zorg te dragen voor jaarlijkse keuring van de brandblusmiddelen.

Bij omissies in de uitvoering door opgedragen partij zal iedere eigenaar zelf verplicht zijn contact op te nemen met deze partij en voor uitvoering zorg te dragen. In onderhavig geval  wordt het laten uitvoeren in eigen beheer door het bestuur gehonoreerd c.q. ondersteund.
Informatie hiertoe kan worden ingewonnen bij het secretariaat v/d VvE Koningspark.
De VvE Koningspark draagt/ neemt géén verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van de verplichte individuele brandblusmiddelen controle, welke is vastgelegd in de polis van de opstalverzekering. In het geval,  bij afwijzing van de dekking brand/opstalschade conform de clausule in de polis, zijnde verplichte jaarlijkse keuring en “up to date” houden van de brandblusmiddelen, zal de nalatende eigenaar aansprakelijk zijn voor de gehele geleden en te lijden schade door de VvE Koningspark.
Eigenaren zullen alsdan aansprakelijk worden gesteld. De VvE Koningspark adviseert eigenaren een WAverzekering af te sluiten met voldoende dekking . ( min. 2 ½  mljn.)

9. Protocol bij het organiseren van evenementen op het bedrijventerrein

Algemeen :
Initiatiefnemer, zijnde eigenaar of huurder van de bedrijfspanden/winkels  “Koningspark”  , voor het houden van een evenement op algemeen bedrijfsterrein moet toestemming verkrijgen van het Bestuur VvE Koningspark.

Procedure:
Initiatiefnemer  dient  schriftelijk een verzoek in bij Bestuur VvE;
Het verzoek dient gericht te worden aan het bestuur via Metea te Nieuwegein;
Het verzoek dient vergezeld te gaan met beknopte omschrijving van gewenste activiteiten , plattegrond schets van terreinbeslagname en geplande datum.
Het verzoek moet tijdig voor gewenste datum worden gedaan en wel twee maanden voor gewenste uitvoeringsdatum.
Het bestuur zal alsdan schriftelijk , indien er géén bezwaren zijn, toestemming verlenen onder voorbehoud van hierna te noemen randvoorwaarden en verantwoordelijkheden.

Randvoorwaarden:
Initiatiefnemer plaatst “bordje” met tekst ” Betreden terrein tijdens het evenement is op eigen risico” ;
Initiatiefnemer dient vooraf goed te communiceren met  de “niet deelnemende bedrijven”  en consensus met de bedrijven verkrijgen die in directe zin hinder van het evenement kunnen hebben ;
Bij publiekelijke evenementen zal initiatiefnemer de nodige vergunningen aanvragen bij Gemeente, Brandweer, e.d. en vrijwaart de VvE in  eventuele rechtsopvolging.

Verantwoordelijkheden initiatiefnemer:
Initiatiefnemer is aansprakelijk voor schade aan gebouwen/terrein voortvloeiend uit het evenement;
Initiatiefnemer vrijwaart Bestuur/VvE voor schade door stroomuitval en/of uitval schuifpoorten;
Initiatiefnemer draagt de kosten voor wijziging/aanpassen sluittijden schuifpoorten;
Initiatiefnemer draagt de kosten voor eindschoonmaak/opruimen terrein t.g.v. het evenement;
Initiatiefnemer vrijwaart Bestuur voor aansprakelijkheid letselschade van deelnemers / bezoekers van het evenement;
Initiatiefnemer vrijwaart bestuur voor aansprakelijkheid van welke aard dan ook , door “niet deelnemende” bedrijven van het Koningspark e.a.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 23 september 2002 en gewijzigd in de algemene ledenvergadering op 28 maart 2013 en 26 maart 2014.

10. Amendement wijzing splitstingsakte / statuten ALV 07.03.2019

Klik