Voor handhaving van de regels, als bepaald in de statuten, het huishoudelijk reglement en bepalingen hieromtrent uit de leveringsakte, stelt het bestuur voor de boete vast te stellen op € 75,00 per overtreding en vervolgens € 100,00 per dag als dwangsom, zolang de overtreding voort duurt. Voorts wordt verwezen naar amendement parkeer- en wegen verordening Koningspark Soest. Zie hiervoor ook punt 5 uit het bestuursverslag.
Amendement H.H.R art. 2 onderdeel “Parkeren en Wegen ” :
In aansluiting op ondervonden parkeer overlast stelt het Bestuur voor tegen het
“wild” parkeren en stallen, een “Parkeerverordening Bedrijventerrein Koningspark Soest”
vast te stellen. Voor handhaving en beheersbaarheid is de huidige omschrijving in het H.H.R. te summier. Het plaatsen van annonceborden bij wegen / parkeerplaatsen zal ca. € 2000,– gaan kosten.

Voorstel :
“Parkeer en Wegen Verordening Bedrijventerrein Koningspark Soest “
Het is niet toegestaan goederen of dergelijke op te slaan op het gemeenschappelijk
terrein; ( Art. 6, lid 4 en lid 2 Levering Akte )
Het parkeren van uitsluitend auto’s is toegestaan op de daarvoor bestemde algemene
parkeerplaatsen. Deze bepaling geldt voor eigenaren/huurders en hun bezoekers ; ( Art. 2, 2e alinea Huishoudelijk Reglement >H.H.R. )
Het bestuur is gemachtigd om voorwerpen, van welke aard dan ook , te verwijderen die zich ten onrechte op het gemeenschappelijk eigendom bevinden . Dit zonder
plicht om eerst in alle redelijkheid de eigenaar te achterhalen. ( art. 1, 5e alinea H.H.R. )
Het gebruik voor parkeren op de algemene parkeerplaatsen mag gebruik worden
gemaakt door eigenaren, huurders en bezoekers, evenwel op de minst bezwarende wijze voor overige rechthebbende daartoe. ( zie Art.6, lid 1 Statuten)
Onder bezwarende eisen wordt mede verstaan het stallen van auto’s en parkeren van auto’s als handelswaar. Onder stallen wordt verstaan het parkeren aaneensluitend van een periode van vijf etmalen (dag en nacht). Op de algemene wegen resp. gemeenschappelijk gebied , m.u.v. de algemene aangelegde
parkeerplaatsen , is een verbod voor stilstaande voertuigen in de meest ruime zin des woords en andere roerende zaken.(Art.6,lid4 statuten en lid 2 lev.Akte)
Op de algemene wegen is de wegenverkeerswet van toepassing. Hieronder valt
eveneens een wegsleepregeling. ( zie ook Art. 6 ,lid 3 Statuten)
Als sanctie voor beheren / handhaven van het reglement geldt , dat een iedere overtreder een boete verbeurt c.q. kan worden opgelegd ad. € 75,– per overtreding met een dwangsom ad. € 100,–per dag ,zolang de overtreding voortduurt.
In geval van huurders-overtredingen, treden de eigenaren-verhuurders in de plaats voor het incasseren van opgelegde boetes voor overtredingen hun huurders.
( zie ook pt.8 Akte van Levering en Art. 6 lid 7 Statuten)
Notulen d.d. vrijdag 13 maart 2015 blz. 6

 

6 / 12

Het bestuur stelt voor om op de website van VvE Koningspark het H.H.R te publiceren
en dan blijvend te actualiseren. Eigenaren kunnen zich dan niet beroepen op
het onbekend zijn van de reglementen in het geval van zoekraken. Eigenaren zijn
verantwoordelijk voor naleving van de voorschriften en blijven dat ook in geval van verhuur. De vergadering gaat akkoord met bovengenoemd voorstel.
De vergadering besluit het bestuur het mandaat te verlenen om handhavend op te treden inzake parkeren. Conform bepalingen uit de statuten, het huishoudelijk reglement en bepalingen hieromtrent uit de leveringsakte, kan het bestuur met dit mandaat een boete opleggen voor € 75,00 per overtreding en vervolgens € 100,00 per dag als dwangsom, zolang de overtreding voort duurt. Het bestuur zal borden omtrent een wegsleepregeling laten ophangen en de wijkagent en een professioneel wegsleepbedrijf worden hiervoor
ingehuurd. Desgevraagd antwoordt het bestuur dat de grindbakken die op het eigen terrein liggen verwijderd mogen worden als de mandelige eigenaren daar een akkoord in bereiken.