Clausule 006 Brandgevaarlijke werkzaamheden :
Deze clausule stelt de verzekerde eigenaren hierbij op voorhand aansprakelijk voor alsdan te lijden schade ten
gevolgen van het niet individueel nakomen van onderstaande voorwaarden .
Verzekerde is verplicht indien hij opdracht aan derden geeft tot het verrichten van werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur-zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfbranden, dakbedekkingen en dergelijke- ten behoeve van installatie, aanbouw, onderhoud, reparatie, demontage of afbraak van gebouwen, machines etc. de volgende maatregelen te nemen:
1. genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht onder toezicht verantwoordelijk personeel van verzekerde;
2. brandbare stoffen behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden 10 meter) worden verwijderd, of indien dit mogelijk is afgeschermd te worden;
1. een medewerker moet aanwezig zijn met brandslang of brandblusser en met GSM.
Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden als hierboven zijn uitgevoerd, dan dient verzekerde aan te tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Heeft echter verzekerde, voor de aanvang van de werkzaamheden, een door verzekerde en door de uitvoerder(s) van de werkzaamheden ondertekend formulier “brandgevaarlijke
werkzaamheden”-volgens model van het CED preventie of het eigen formulier van de
“Verzekering” aan de uitvoerder(s) van de werkzaamheden afgegeven, dan dient de maatschappij te bewijzen dat verzekerde bovengenoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen. Indien verzekerde genoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen geldt een “eigen risico” van 10% van het door de maatschappij vastgestelde schade bedrag met een minimum van € 10.000,– en een maximum van € 50.000,– per gebeurtenis. Indien de eigendommen van verzekerde op meerdere polissen verzekerd
zijn, dan zal het maximum “eigen risico” in verhouding tot de schadebedragen over deze verzekering verdeeld worden. Genoemd “eigen risico” is niet van kracht indien verzekerde bewijst dat het niet nakomen van deze bepaling niet de oorzaak of medeoorzaak kan zijn geweest van de schade en evenmin dat de schade hierdoor
is vergroot.

Clausule 007 Opslag en Afval buiten :
Deze verordening stelt de verzekerde eigenaren hierbij op voorhand aansprakelijk voor alsdan te lijden schade ten gevolgen van het niet nakomen van onderstaande voorwaarden voor opslag en afval op buitenterrein.
1. Opslag van brandbare zaken zoals hout, pallets, kunststoffolie e.d. , alsmede afvalcontainers , dient tenminste 10 meter buiten de gevels plaats te vinden.
Wanneer niet wordt voldaan aan deze bepaling zal verzekerde overtreder hiervoor aansprakelijk zijn en een boete verbeuren ter grootte als het “eigen risico” ad. 10 % van het schadebedrag met een minimum van € 10.000,– en een maximum van € 50.000,– per gebeurtenis.
Genoemd “eigen risico” is niet van kracht indien verzekerde bewijst dat het niet nakomen van deze bepaling niet de oorzaak of medeoorzaak kan zijn geweest van de schade en evenmin dat de schade hierdoor is vergroot .
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde verordening.
De heer Sprenger geeft aan dat hij bezwaar heeft tegen de clausule waarbij aanwezigheid wordt vereist. De heer Van Hal geeft aan dat dakdekkerbedrijven zelf goed verzekerd zijn voor aansprakelijkheid i.v.m. het werken met branders op daken. De voorzitter laat weten dat dit agendapunt slechts ter kennisgeving is ingebracht en niet in stemming kan worden gebracht aangezien dit nu eenmaal de bepalingen vanuit de polis is.