De vergadering besluit dat schade-uitkeringen die het bedrag in de reglementen te boven gaan, door de
verzekeringsmaatschappij dient te worden uitgekeerd op het rekeningnummer ten name van de vereniging van
eigenaars waarop de voorschotbijdragen door de leden worden overgemaakt. Dit punt komt jaarlijks terug op
de agenda en zal ieder jaar dienen te worden vastgesteld. Voorts was bij de vergaderstukken een protocol
schademeldingen en afwikkeling inzake opstalverzekering opgenomen die ter vergadering wordt
doorgenomen. De tekst van dit protocol luidt als volgt:
Het bestuur stelt een wijziging voor op de behandelingsprocedure schademelding en schade penningen , als
tot op heden werd vastgesteld en verwoord ieder jaar in de ALV . Door voortschrijdend inzicht procedure
schade afwikkeling bij tussenpersoon RABO en onze Assurantie maatschappij Opstalverzekering “Interpolis “ ,
stelt het bestuur onderstaande procedure voor , t.w. :
I. Opstal schade meldingen naar INTERPOLIS polis 133013907 tel. 013-5801234 :
Gemeenschappelijke opstallen en eigendom in VvE Koningspark :
Het bestuur meldt schaden , waarvan duidelijk vast staan dat de schade boven het “eigen risico “ ligt en géén
aansprakelijkheid van enige partij kan worden vastgesteld. Onder gemeenschappelijke schade wordt verstaan
grote schaden , b.v. t.g.v. brand e.d.
Opstalschaden, waarbij de aansprakelijke partij bekent is, worden schriftelijk aangetekend rechtstreeks
middels een aansprakelijkheidstelling naar de aansprakelijke partij gedaan. Een kopie van deze
aansprakelijkheid stelling wordt eveneens verzonden naar de Verzekeringsmij. van aansprakelijke partij.
Bij onbereikbaarheid van het bestuur, door vakanties e.d, kan een schade gemeld worden bij VvE Metea
Nieuwegein. Alsdan zal VvE Metea apart kosten in rekening brengen ad 10 % van de schadeclaim/uitkering.
Opstallen van eigenaren
Eigenaren melden zelf rechtstreeks naar de assurantie maatschappij in geval van schade. Meldende partij
dient de instructie van opstalverzekeraar op te volgen . Het “eigen risico” bedrag komt te allen tijde voor
rekening van de eigenaren en wordt automatisch ingehouden op de uitkering. In het geval derden
verantwoordelijk zijn voor de schade en regres mogelijk is zal de verzekeringsmaatschappij het bedrag “eigen
risico” terug storten.
Eigenaren en/of haar huurders kunnen opstalschaden ook door Metea Nieuwegein laten verzorgen. In dat
geval belast c.q. berekent Metea Nieuwegein
10% van het schadebedrag door naar de eigenaren .
II. Uitkering van schade penningen :
Gemeenschappelijke opstallen en eigendom VvE Koningspark Schade penningen dienen te worden
overgemaakt op Rc NL19ABNA0533238803 t.n.v. VvE Koningspark te Nieuwegein. ( Metea). Metea
bewaakt de betalingen c.q. de ontvangsten hieromtrent.
Opstallen van eigenaren : Schade penningen worden rechtstreeks betaald aan de schade lijdende
partij met inachtname van de “eigen risico” situatie als eerder genoemd onder I-b.